JLB/NSPH Jämtlands län

Jämtlands Läns Brukarråd

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

JLB/NSPH Jämtlands län

Är ett av de regionala brukarråden för utveckling av missbruks- och beroendevården runt om i Sverige, som tillkom via SKL och Kunskap till praktik- utveckling av missbruks och beroendevården. 

I Jämtlands läns brukarråd ingår också representanter för psykiatrin eftersom de många gånger kan ge samsjuklighet. "Det ena ger det andra".

I Jämtlands län startade JLB i april 2011, och blev en förening i december 2012. Vi är en "paraply"organisation med olika föreningar och organisationer (se separata. flikar till vänster) representerade och vi samarbetar bl.a i gemensamma frågor.

JLB är en organisatorisk plattform för regional/lokal samverkan inom psykisk ohälsa, missbruks- och beroendevården.

Jämtlands läns brukarråd (JLB) är ett samarbetsorgan bestående av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom psykisk hälsa, missbruks- och beroendeområdet.

JLB är en ideell förening (paraply) med de samarbetande föreningarna/organisationerna som enda medlemmar. Respektive förening utser personer till styrelse och eventuella arbetsgrupper. Varje medlem har en röst vardera i beslutande organ. Konsensus ska efterstävas i alla frågor. 

 

 

Medlemmarna i JLB är ideella demokratiskt och medlemsstyrda föreningar som är partipolitiskt obundna. 

IOGT-NTO är en samarbetspartner och vi är NSPH (nationell samverkan för psykisk hälsa) för Jämtland/Härjedalen.  

Inom vårat råd har vi stor kompetens eftersom vi har representanter från många olika områden ex. missbruk, anhörig, psykatri, asperger/attention.  

Vi finns som bollplank och rådgivning till bl.a  våra åtta kommuner och region/JH eller den som behöver. Vi åker ut och föreläser, informerar och kan finnas med i olika arbets/referensgrupper inom kommun och regionen m.fl. 

JLB anordnar även konferens och föreläsningar.

Dessutom utför vi brukarstyrda brukarrevisoner på uppdrag (se separat flik till vänster).

JLB förvaltar Hjärnkoll Jämtland sen 2015, ni kan även boka en av Hjärnkoll Jämtlands ambassadörer via JLB (se separat flik till vänster).

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Brukarrådet engagerar sig, påverkar och strävar efter att nå resultat i frågor som är viktiga för brukarens livsvillkor.