JLB - Jämtlandslänsbrukarråd

SHEDO

Är en ideell förening vars syfte är att sprida kunskap om:

  • Ätstörningar. 
  • Självskadebeteende.
  • Ge stöd åt drabbade.
  • Ge stöd åt anhöriga.
  • Arbeta för en bättre vård för dessa patientgrupper.

 

 

SHEDO är en religiöst och partipolitiskt obunden förening som jobbar utifrån tre syften: Att sprida kunskap om självskadebeteende och ätstörningar (genom t.ex. föreläsningar, hemsida och trycksaker), att ge stöd åt drabbade och anhöriga (genom t.ex. jourmail, stödforum, färdighetslista) men också med att arbeta för en bättre vård för dessa grupper (genom t.ex. brukarråd, samverkan med psykiatrin och att skapa opinion).

SHEDO är en intresseförening vilket innebär att vi är öppna för såväl drabbade och anhöriga som professionella som i sitt arbete möter vår målgrupp, eller personer som helt enkelt är intresserade av våra frågor.

SHEDO:s verksamhet drivs ur ett salutogent perspektiv, vilket innebär att vi fokuserar på framsteg framför bakslag, lösningar framför problem och på hälsa framför sjukdom.

Utan att förneka problematiken fokuserar vi på de känslor och tankar som finns bakom ett självskadebeteende eller en ätstörning samt hur detta kan förändras. Inriktningen har sin grund i att SHEDO:s stödverksamhet i första hand drivs på ett medmänskligt snarare än professionellt plan, men också i vår fasta tro att alla människor har inre resurser, styrkor och friskfaktorer som inte får glömmas bort.

 

Kontakt Jämtland/Härjedalen:

mail: ingela.s.hakansson@gmail.com

 

www.shedo.se