JLB - Jämtlandslänsbrukarråd

Organisatorisk plattform för regional/lokal samverkan inom psykisk hälsa, missbruks- och beroendevården.
 

Jämtlands läns brukarråd (JLB) är ett samarbetsorgan bestående av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom psykisk hälsa, missbruks- och beroendeområdet. JLB är en ideell förening (paraply) med de samarbetande föreningarna/organisationerna som enda medlemmar. Respektive förening utser personer till styrelse och eventuella arbetsgrupper. Varje medlem har en röst vardera i beslutande organ. Konsensus ska efterstävas i alla frågor.

Nuvarande Medlemsföreningar: FMN (Föräldraförening mot narkotika) i Jämtlands län, Kamratföreningen Räddningsplankan av IOGT-NTO på regional och lokal nivå Föreningen Attention i Jämtlands län, RSMH på regional och lokal nivå.

Medlemmarna i JLB är ideella demokratiskt och medlemsstyrda föreningar som är partipolitiskt obundna. 

JLB:s ändamål är:

att genom organiserad samverkan medverka till att psykiatrin, missbruks- och beroendevården utvecklas på ett humant, effektivt och säkert sätt – genom att berörda lokala och regionala myndigheter tar tillvara den erfarenhet och kraft som medverkan från patienter, brukare och anhöriga erbjuder.


att stödja och bidra till att utveckla patienters, brukares och anhörigas inflytande genom hela vårdkedjan oavsett om delar av vården tillhandahålls av olika utförare/huvudmän,


att medverka till att Kommuner i Jämtlands län och Jämtlands läns Landsting kan tillhandahålla vård med god kvalitet, baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet, i den omfattning och på så sätt att vården är lättillgänglig, demokratisk och rättssäker


att medverka till att det utvecklas tidiga och effektiva främjande/förebyggande insatser, så att uppkomsten av missbruk/beroende så långt möjligt minimeras


att med sin särskilda kompetens medverka i informations/ kunskapsspridning, opinionsbildning och utbildning avseende vård, stöd, behandling, bemötande och anpassning för de aktuella patientgrupperna i Jämtlands län


att ge de samverkande organisationerna möjlighet att fördjupa kunskapen om varandras verksamhetsområden samt utbyta erfarenheter och information


att samverka med kommunerna och landstinget samt med andra aktörer på lokal och regional nivå

 Medlemskap

 För att beviljas medlemskap i JLB ska organisationen:
 • vara en brukar-, anhörig- eller s.k. patientorganisation inom angivet område samt vara verksam inom Jämtlands län
• ansluta sig till JLB ändamål och grundläggande värderingar,
• vara demokratisk och medlemsstyrd,• vara partipolitiskt obunden
• vara beredd att aktivt delta JLB:s arbete


Ansökan om in- och utträde ska ske skriftligt och beslutas vid möte i brukarrådet.


Organisationerna som ingår i JLB strävar efter att upprätthålla:


• en demokratisk och öppen beslutsprocess,
• lika behandling mellan organisationerna,
• full insyn i JLB ekonomi och verksamhet.  

Organisation som inte uppfyller villkoren eller av andra skäl inte vill ingå som ordinarie medlem kan samverka på en lägre ambitionsnivå genom att associeras till JLB. Sådan organisation kommer att hållas informerad om verksamheten samt ha närvaro- och förslagsrätt men inte beslutsrätt.