JLB - Jämtlandslänsbrukarråd

Stadgar för Jämtlands läns brukarråd (JLB)

                                                                                    

 Dessa stadgar är utformade för att framhålla Jämtlands läns brukarråds karaktär av samarbetsorgan. Vi skall ha en så enkel ram som det är möjligt men inte så enkel att detta leder till tvister och tolkningsbehov. Konsensus ska efterstävas i alla frågor.  

Jämtlands läns brukarråd (JLB) är ett samarbetsorgan bestående av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom psykisk hälsa, missbruks- och beroendeområdet. JLB är en ideell förening (paraply) med de samarbetande föreningarna/organisationerna som medlemmar.  

Vid föreningens bildande 2012 deltog följande föreningar i samarbetet:

FMN (Föräldraförening mot narkotika) i Jämtlands län

Kamratföreningen Räddningsplankan av IOGT-NTO på regional och lokal nivå

Föreningen Attention i Jämtlands län

RSMH på regional och lokal nivå 

Stadgarna är antagna vid konstituerande möten 2012-09-25 och 2012-12-06

  

§ 1 Ändamål 

JLB är ett samarbetsorgan som skall företräda medlemmarnas intressen.

Detta sker genom att i organiserad samverkan medverka till att psykiatrin, missbruks- och beroendevården samt socialtjänsten utvecklas på ett humant, effektivt och säkert sätt – och med ett starkt brukarinflytande inom samtliga nivåer inom vården. En gemensam plattform/strategi för arbetet finns framtagen och ingår i stadgarna som bilaga 1. 

§ 2 Sammansättning

JLB består av de föreningar som har upptagits som medlemmar. 

§ 3 Beslutande organ

JLB beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen. 

§ 4 Firma 

JLB firma tecknas av styrelsen, eller om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer. 

§ 5 Verksamhets- och räkenskapsår

JLB verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderår. 

§ 6 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst två tredjedelar av antalet avgivna röster. 

§ 7 Upplösning av JLB

För upplösning av JLB krävs beslut av årsmöte med minst två tredjedelar av antalet avgivna röster. I beslutet om upplösning av JLB skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt socialt eller vårdrelaterat ändamål. 

§ 8 Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen efter skriftlig ansökan. Inträde kan beviljas förening som är en brukar-, anhörig- eller s.k. patientorganisation inom ovan i stadgarna angivet område och som är verksam inom Jämtlands län. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta JLB ändamål eller intressen.


§ 9 Medlemsavgift

Medlemsavgiften fastställs av årsmötet. Den skall vara betald senast på angiven förfallodag enligt mottagen faktura. 

§ 10 Utträde

Medlem som vill utträda ur JLB skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses omedelbart ha lämnat JLB. Medlem som inte har betalat medlems avgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur JLB. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att berörd förening avförs från medlemsförteckningen. 

§ 11 Uteslutning

Medlem far inte uteslutas av annan anledning än att denne har försummat att betala av JLB beslutade medlemsavgifter, motarbetat JLB verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat JLB intresse. 

§ 12 Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem:

* har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,

* har rätt till information om JLB angelägenheter,

* skall följa JLB stadgar och beslut som fattats av JLB beslutande organ,

* skall betala medlemsavgift i rätt tid varje år samt de övriga avgifter, som beslutats av JLB. 

Organisation 

§ 13 Möten

Med föreningen hålls årsmöte och extra möten. Årsmöte, som är JLB högsta beslutande organ, hålls före utgången av april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före stämman tillställas medlemmarna eller kungöras i Östersunds tidningar. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller annan fråga av väsentlig betydelse för JLB eller dess medlemmar, skall det anges i kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisorernas berättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens eventuella förslag och inkomna motioner skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast två veckor före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga. 

§ 14 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet.

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötets genomförande. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget. 

§ 15 Rösträtt samt yttrande och förslagsrätt

Medlem som betalt förfallna medlemsavgifter i laga tid har rösträtt. Oavsett storleken på föreningen har varje förening endast en röst. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på årsmötet. 

§ 16 Beslutsmässighet

Möten är beslutsmässiga med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande. Röstning kan inte utövas genom fullmaktsförfarande. 

§ 17 Beslut och omröstning

Beslut fattas med acklamation eller, om så begärs, efter omröstning (votering). Med undantag för de i 7 § första stycket och 8 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag, som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad vid detta. Är ordföranden inte röstberättigad avgör lottning. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

 § 18 Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är de fysiska personer, som röstberättigad medlem nominerar. 

§ 19 Ärenden vid årsmötet

l  Val av ordförande och sekreterare för mötet

2  Fastställande av röstlängd för mötet

3  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

4  Fastställande av föredragningslista

5  Val av protokollsjusterare tillika rösträknare

6  Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse för det senaste     verksamhetsåret/räkenskapsåret

7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste     verksamhets/räkenskapsåret

8  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar

9  Fastställande av medlemsavgifter

10 Fastställande av verksamhetsplan och resultatbudget för det kommande  verksamhets/räkenskapsåret

11 Behandling av styrelsens och i rätt tid inkomna övriga motioner

12 Val av

  a) ordförande väljs för ett eller två år.

  b) halva antalet ledamöter för en tid av två år

  c) två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år

  d) tre ledamöter i valberedning för en tid av ett år, varav en skall utses till ordförande

13 Ev. val av kommittéer

14 Övriga frågor (inga beslut)

15 Avslutning

Beslut i fråga som har stor eller betydelse för enstaka eller flera medlemmar får inte fattas om den inte är behandlad på rätt sätt enligt stadgarna och finns med kallelsen till mötet. 

§ 20 Extra möten

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra möte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra möte när en revisor eller minst två av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställan skall avfattas kriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen erhållit en begäran om extra möte skall den inom 14 dagar kalla till extra möte att hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med föredragningslista skall tillställas medlemmarna senast 14 dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i Östersunds tidningar. Underlåter styrelsen utfärda föreskriven kallelse får den som gjort framställan utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke. Vid extra möte får endast det, som föranlett mötet, tas upp till behandling Om rösträtt på extra möte och om beslutmässighet vid sådant gäller vad som sägs i §15 och §16. 

§ 21 Valberedning

Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter valda vid årsmötet. Antalet övriga ledamöter bör vara lika fördelade mellan könen. Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandatperiod utgår, om de vill kandidera för nästa mandatperiod. Senast en vecka före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar och styrelsen om sitt förslag. 

§ 22 Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av JLB räkenskaper, protokoll och övriga handlingar.JLB räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmöte. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets -och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet Styrelsen och kommittéer 

§ 23 Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt minst fyra och högst 12 övriga ledamöter. Antalet övriga ledamöter bör vara lika fördelade mellan könen.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och övriga erforderliga befattningar. Styrelsen kan utse person till adjungerad ledamot.  Sådan ledamot har inte rösträtt men kan utses till befattning inom styrelsen. Styrelsen äger tillsätta ett arbetsutskott för att förbereda styrelsens ärenden. Styrelsen äger också att tillsätta arbetsgrupper för att behandla vissa speciella avgränsade frågor. Ledamöter i sådana arbetsgrupper kan tillsättas utanför styrelsen. 

§ 24 Styrelsens åligganden

Under årsmötet är styrelsen JLB beslutande organ och ansvarar för JLB verksamhet inom ramen för JLB stadgar, verksamhetsplan och budget och representerar JLB.

Det åligger styrelsen särskilt att

* tillse att för JLB gällande lagar och bindande regler iakttas,

* verkställa av årsmötet och övriga möten fattade beslut,

* planera, leda och fördela arbetet inom JLB,

* ansvara för att förvalta JLB medel,

* utarbeta erforderliga arbetsinstruktioner för styrelsen, kommittéer och arbetsgrupper,

* tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 22 §,

* förbereda årsmöte och övriga möten,

* övervaka tillsatta kommittéers arbete och vid behov ge dessa kompletterande instruktioner.

Ordföranden är JLB officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens arbete samt övervaka att JLB stadgar och övriga för JLB bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda i ordförandens ställe. Styrelsen fastställer i övrigt erforderlig arbetsinstruktion.

§ 25 Kallelse, beslutmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet styrelseledamöter begärt detta. Styrelsen är beslutmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst hälften av styrelsens ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens närvarande ledamöter är överens därom. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärendet skall avgöras genom skriftlig omröstning eller per capsulam (telefonsammanträde). Särskilt protokoll upprättas efter detta eller tas upp vid efterföljande sammanträde. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Eventuell reservation skall antecknas i protokollet.  

§ 26 Överlåtelse av beslutande rätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller inom visst område till av årsmötet valda kommittéer. Styrelsen äger att tillsätta arbetsutskott samt arbetsgrupper för att behandla särskilda uppgifter/projekt. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt ovan skall fortlöpande underrätta styrelsen därom.